Facebook Menu
Facebook
SW Leisure Center
Menu

Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Sir Winston Leisure Center, Sir Winston Leisure Group BV, ten aanzien van de website www.sirwinston.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Sir Winston Leisure Center. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sir Winston Leisure Center. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sir Winston Leisure Center aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Sir Winston Leisure Center behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Sir Winston Leisure Center, die geen eigendom zijn van Sir Winston Leisure Center. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Sir Winston Leisure Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Sir Winston Leisure Center.

Sir Winston Leisure Center sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.